Ouderbijdrage

Ouderbijdrage 

 

Ouderbijdrage

Het Panora Lyceum vraagt ouders een bijdrage om onze leerlingen meer te kunnen bieden dan het reguliere onderwijsprogramma. De vrijwillige ouderbijdrage dient ter dekking van kosten die gemaakt worden voor het organiseren van het onderwijs en extra faciliteiten op en rond school waarvoor de school van het rijk geen bijdrage ontvangt. De ouderbijdrage wordt altijd vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de MR.

Het Panora Lyceum zal een leerling niet uitsluiten van activiteiten op basis van het niet bijdragen aan deze activiteiten, middels de ouderbijdrage. Mocht u tegen problemen aanlopen bij het voldoen van de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Samen gaan we dan op zoek naar een passende oplossing.

De ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar (2023-2024) € 99,- per leerling

TTO bijdrage

De extra kosten die we als school maken voor het kunnen aanbieden van tweetalig onderwijs worden niet vergoed door de overheid. Om deze reden vragen wij een bijdrage TTO. Er worden namelijk kosten gemaakt voor TTO-leerlingen die we niet hoeven te maken voor niet TTO-leerlingen. Naast dat we kosten in rekening brengen bij de ouders dragen wij ook zelf bij in de kosten van tweetalig onderwijs.

Deze TTO bijdrage bedraagt dit schooljaar (2023-2024) € 200,- per leerling

Wij willen dat TTO voor iedere leerling met ambitie op dit vlak toegankelijk is. Mocht u tegen problemen aanlopen bij het voldoen van de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Samen gaan we dan op zoek naar een passende oplossing.

 

 

 

Aanbieden en wijze van betalen

Het aanbieden en factureren van de ouderbijdrage vindt plaats in september/oktober via het softwareprogramma WIS Collect. Ouders hebben de mogelijkheid om een gespreide betaling aan te vragen. Voorafgaand aan het klaarzetten van deze facturen ontvangen alle ouders een brief met grotendeels dezelfde uitleg als hierboven, waaruit duidelijk wordt waarom we een bijdrage vragen en hoe deze is opgebouwd. Ook wordt in de brief vermeld dat de hoogte is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.